Chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 28/05/2021 | 09:40 AM (GMT +7)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 737/KH-VPUBND về Chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng, đưa chuyển đổi số là thành phần quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số; Từng bước tạo lập dữ liệu mở cho mọi hoạt động nghiệp vụ, sử dụng dữ liệu số cho các hoạt động, dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng tốc độ xử lý công việc, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian.

Phấn đấu đến năm 2025: Tham mưu, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hình thành cơ sở hạ tầng dữ liệu nhằm cung cấp nhu cầu thông tin phục vụ quản lý, điều hành nhằm tham mưu UBND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầy đủ, kịp thời và chính xác. Đôn đốc các sở, ngành thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý, theo dõi tiến độ xử lý trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê chuyên ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được thực hiện qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng phòng họp thông minh, hội nghị trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; 100% hệ thống máy tính được nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu khai thác, sử dụng của công chức, viên chức, người lao động Văn phòng:

Đến năm 2030: Tham mưu, đôn đốc 100% dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đạt mức độ 4 được cung cấp đa phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại Văn phòng được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Tham mưu hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng dữ liệu với các nguồn dữ liệu được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác đảm bảo người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, khai thác, sử dụng hầu hết các dữ liệu không phải là mật của tỉnh trên cổng cung cấp dữ liệu mở.

File đính kèm: Kế hoạch.

Phương Thuận

Lượt xem:  68

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :