Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 01/06/2021 | 08:04 AM (GMT +7)
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Nội dung thi đua, gồm: Phát huy tinh thần "Đoàn kết, Kỷ cương, Nêu gương, Bứt phá", chủ động, sáng tạo, đổi mới, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thật sự là đòn bẩy để thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch, chương trình công tác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Thông tin và Truyền thông giao, góp phần phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh nhanh và bền vững.

Gắn phong trào thi đua triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 về chuyển số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 6124/KHUBND ngày 19/10/2020 về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể là:

Xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sâu rộng; phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng bền vững; ứng dụng các thành tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu nâng cao chỉ số cho sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR index).

Hiện đại hóa, nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành; cải thiện mối liên kết giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển các chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn trong khi vẫn giúp đô thị tăng cường năng lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.

Thực hiện các mục tiêu chiến lược góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, hướng đến nền kinh tế - xã hội lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách số.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

Tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Toàn Ngành tập trung thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, gồm: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đơn vị mình và các yêu cầu, nội dung chủ yếu của phong trào thi đua để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua cụ thể, tổ chức phát động thi đua mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, động viên mọi cán bộ, công chức, công nhân viên chức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh thiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) của tỉnh, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

File đính kèm: Kế hoạch

Thùy Dung

Lượt xem:  184

Tin đã đưa