Triển khai một số nhiệm vụ về phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 03/06/2021 | 09:10 AM (GMT +7)
Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các nội dung về phát triển hạ tầng thương mại biên giới để tích hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia nhằm đảm bảo tính thống nhất. Chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát thị trường tỉnh Sê Kông (Lào) để đề xuất các giải pháp, chính sách thúc đẩy xuất - nhập khẩu hàng hóa địa phương vào thị trường này; tăng cường trao đổi, hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Sê Kông (Lào) để thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở. Đề xuất các nội dung, kế hoạch tổ chức các Hội chợ, phương án trao đổi với phía địa phương của Sê Kông (Lào) về việc tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào định kỳ, luân phiên.


Phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công Thương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quy định pháp luật liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, thương nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và lập báo cáo về phát triển hạ tầng thương mại biên giới để phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định chồng chéo, không phù hợp; ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với thực tế nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Triển khai chính sách ưu đãi đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh các loại hình hạ tầng thương mại biên giới. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang và cửa khẩu phụ Tây Giang của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với điều
kiện thực tế của tỉnh, quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 


Sở Ngoại vụ: Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng quy hoạch lối mở, cửa khẩu thuộc tuyến biên giới đất liền của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Sê Koong, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác về thương mại biên giới giữa hai tỉnh.


Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện tham UBND tỉnh thực hiện rà soát, lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Quảng Nam; hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho phù hợp; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện biên giới tham mưu UBND tỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết các cửa khẩu, lối mở biên giới; cấp phép xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng các hạ tầng kỹ thuật thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy định.


Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới, chính sách liên quan đến phát triển thương mại.

Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp
luật của tỉnh liên quan đến phát triển hạ tầng thương mại biên giới để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định chồng chéo, không phù hợp; tập hợp các khó khăn, vướng mắt, chồng chéo trong quá trình thực hiện pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với thực tế nhằm khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai: Phối hợp với các cơ quan liên quan thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng thương mại tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang của tỉnh nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong Khu kinh tế cửa khẩu vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cho phù hợp.
 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện quản lý về biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế về biên giới, cửa khẩu. Khảo sát, hội đàm lựa chọn các lối mở biên giới có tiềm năng phát triển thành khu (điểm) chợ biên giới theo quy định.


Cục Hải quan tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; đồng thời, hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp trình tự, thủ tục đầu tư kho ngoại quan, địa điểm sang tải hàng hóa phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định.


UBND các huyện biên giới: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức triển khai, thực hiện quy hoạch và quản lý mặt bằng, sử dụng đất; đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển hạ tầng thương mại biên giới trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, chính sách phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn; đồng thời, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng thương mại biên giới phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, lối mở của tỉnh. Rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất cho phát triển hạ tầng thương mại biên giới trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

Mai Chi

Lượt xem:  46

Tin đã đưa