Hội An: Phát động phong trào thi đua

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 08/06/2021 | 09:15 AM (GMT +7)
Phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND thành phố Hội An vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 04 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công”.

Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII đã đề ra, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị là then chốt.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Khẩn trương xây dựng Đề án và triến khai thực hiện tái cơ cấu ngành du lịch Hội An cả về không gian phát triến, thị trường du khách, sản phấm du lịch.. .trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch và phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Nâng cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị tự nhiên và nhân văn, trong đó Di sản văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm- Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Chú trọng nghiên cứu phục hồi, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể vừa phục vụ công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, vừa phục vụ du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các nội dung của Quy chế về quản lý Khu phố cổ - Di sản văn hóa thế giới.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống đại dịch Covid-19; đoàn kết và quyết tâm cao trong phòng, chống đại dịch Covid- 19. Đồng thời, xây dựng và triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố sau đại dịch Covid-19.

Thi đua nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Khuyến khích, hỗ trợ phát triến kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong đời sống xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triến khai có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với kiên quyết chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực của cán bộ quản lý nhà nước các cấp.

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

File đính kèm: Chỉ thị

Thùy Dung

Lượt xem:  68

Tin đã đưa
Xem theo ngày :