Triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 10/06/2021 | 02:34 PM (GMT +7)
Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành công văn 3460/UBND-NC yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và vị trí, vai trò của hoạt động công chứng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tại đơn vị, địa phương.

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1996/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính đối với các tổ chức hành nghề công chứng nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập, bảo đảm phù hợp với tính chất dịch vụ công của hoạt động công chứng, mặt bằng chung trong chính sách tài chính của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước và đối với từng loại hình tổ chức hành nghề công chứng.

Tiếp tục xã hội hóa hoạt động công chứng và bảo đảm định hướng duy trì Phòng Công chứng số 1 giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng thực hiện sau khi UBND tỉnh ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng thay thế Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh. Việc xem xét, quyết định cho phép thay đổi trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác phải phù hợp với Tiêu chí đã ban hành, đánh giá sự cần thiết phải có Văn phòng công chứng trên địa bàn mới mà Văn phòng công chứng dự kiến chuyển trụ sở đến.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh thay thế Tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh cho phù hợp với chính sách phát triển nghề công chứng đã xác định trong Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu công chứng trên địa bàn và trong điều kiện không còn quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng. Việc ban hành Tiêu chí phải bám sát các điều kiện theo quy định tại Luật Công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1615/BTP-BTTP ngày 26/5/2021.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển nghề công chứng phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và định hướng của Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ. Đề án phải đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1615/BTP-BTTP ngày 26/5/2021.

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, trong đó tập trung việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công chứng bảo đảm chia sẻ và kết nối thông tin công chứng với các ngành, lĩnh vực khác có liên quan. Thực hiện việc liên thông cơ sở dữ liệu công chứng với các cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng và Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp công chứng “khống”, công chứng “treo”, công chứng “chờ”, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự các vi phạm về hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định để đảm bảo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1996/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh.

File đính kèm: Công văn

 

Thùy Dung

Lượt xem:  51

Tin đã đưa
Xem theo ngày :