Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/07/2021 | 10:55 AM (GMT +7)
Để triển khai hiệu quả và đúng tiến độ việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 19/7, Sở Nội vụ có công văn 1492/SNV-TCBC đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung.

Theo đó, đối với các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, căn cứ quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP) để triển khai sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị theo nội dung Đề án ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND. Theo đó, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh ban hành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị bên trong và triển khai thực hiện theo thẩm quyền; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, Ban, ngành tiến hành rà soát thực trạng đơn vị và căn cứ Đề án của UBND tỉnh để xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn đơn vị, trình Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành phê duyệt để triển khai thực hiện; trường hợp thực hiện hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì lập hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 30/7/2021, để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Ban hành kế hoạch sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục tổ chức lại, giải thể (nếu có) đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo nội dung Đề án ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và quyết định theo thẩm quyền (đã được phân cấp tại Quyết định số 11/2018/QĐUBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh).

Đối với các nội dung, công việc khác được quy định trong Đề án ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện, quyết định theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Đề án về Sở Nội vụ trước ngày 11/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

File đính kèm: Công văn 

Thùy Dung

Lượt xem:  252

Tin đã đưa