Thể lệ Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/07/2021 | 03:21 PM (GMT +7)
Thể lệ Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021 vừa được Ban Tổ chức ban hành.

Đối tượng tham gia gồm: Các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng đối với phường, thị trấn) có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp; Các xã, thôn có tuyến đường đẹp; Tất cả các thôn triển khai Phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới theo Phụ lục II Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh đã được UBND cấp huyện phê duyệt phương án/kế hoạch thực hiện.

Nội dung dự thi gồm: Hộ gia đình có vườn đẹp; Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Xã, thôn có Tuyến đường đẹp.

Về cách thức tổ chức cuộc thi, cấp xã: Phát động phong trào thi đua trong toàn thể nhân dân và mỗi xã lựa chọn tối đa 03 hộ gia đình có vườn đẹp, tối đa 03 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; tối đa 02 tuyến đường đẹp và 01 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu để gửi hồ sơ đăng ký tham gia dự thi cấp huyện.

Cấp huyện: Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự thi của UBND các xã, UBND cấp huyện tổ chức Cuộc thi cấp huyện (gồm các phần thi: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm theo thang điểm tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế (nếu cần); đối với thi cấp huyện không thi phóng sự), qua đó rà soát, lựa chọn: Tối đa 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và chọn tối đa 02 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu có thành tích cao nhất trong Cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh (trường hợp cấp huyện chưa có nhiều khu dân cư NTM kiểu mẫu, thì cần tập trung chỉ đạo thôn tiêu biểu nhất để bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 01 thôn đăng ký tham gia dự thi khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh, nếu huyện nào không có thôn đăng ký thi khu dân cư NTM kiểu mẫu thì sẽ không xét thi các chỉ tiêu về vườn - tường - đường đẹp. Riêng đối với thị xã Điện Bàn, được chọn tối đa 05 thôn để dự thi cấp tỉnh).

Trường hợp địa phương nào số lượng đơn vị cấp xã đăng ký tham gia dự thi ít không đảm bảo để tổ chức quy mô cấp huyện thì UBND cấp huyện thành lập Hội đồng để họp xét và chọn các tổ chức, cá nhân để đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh theo các chỉ tiêu nêu trên.

Cấp tỉnh: Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia dự thi của UBND cấp huyện, Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chọn và khen thưởng.

Thời gian nhận hồ sơ đối với cấp huyện: Giao cho UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định cụ thể (thời gian UBND cấp huyện nhận hồ sơ tham gia thi cấp huyện từ khi Thể lệ này được ban hành đến trước thời gian UBND cấp huyện nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh, nhưng đảm bảo kết thúc trước ngày 15/9/2021).

Cấp tỉnh: Trước ngày 30/9/2021 (sau thời gian này sẽ không nhận hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh).

Hội đồng chấm thi cấp tỉnh sẽ tổ chức chấm thi trong tháng 10/2021 và tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả trước ngày 15/11/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

File đính kèm: Thể lệ Cuộc thi.

Thúy Hằng

Lượt xem:  97

Tin đã đưa
Xem theo ngày :