Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 23/07/2012 | 09:19 AM (GMT +7)
Dự án xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012. Dự án này được giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Theo đó, đối với nội dung công việc do khối tỉnh thực hiện thì sử dụng nguồn kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với nội dung công việc do cấp huyện thực hiện, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng bảng giá đất quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí trình UBND cấp huyện phê duyệt và đầu tư kinh phí từ nguồn kinh phí ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2012.

Theo sự phân công của ủy ban, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương thực hiện; in và cung cấp phiếu điều tra; kiểm tra theo dõi, đôn đốc tiến độ và nghiệm thu kết quả điều tra giá đất thị trường tại các điểm điều tra ở các địa phương theo đúng nội dung dự án được duyệt; tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường đối với từng loại đất và tổng hợp bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (chú ý địa bàn giáp ranh các huyện, thành phố) gửi Sở Tài chính thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua.
 
Sở Tài chính tổ chức thẩm định kết quả xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị để ban hành Quyết định và công bố giá đất năm 2013.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với Tổ công tác cấp huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát, thu thập thông tin để xây dựng bảng giá đất năm 2013 tại các địa phương theo nội dung dự án được duyệt; xác định ranh giới các vị trí đất của nhóm đất nông nghiệp để áp dụng cho mỗi địa phương; chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ các định mức chi tiêu tài chính hành chính sự nghiệp hiện hành của Nhà nước như: các quy định về chế độ công tác phí, chi tiêu hội nghị, chi tổ chức các cuộc điều tra,…để lập dự toán thực hiện. Bố trí kinh phí từ ngân sách của huyện, thành phố cho các đơn vị trực thuộc để đảm bảo phục vụ công tác xây dựng bảng giá đất năm 2013 ở các địa phương được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và nội dung quy định của Dự án.

Thùy Dung

Lượt xem:  4,137

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa