THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 16/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3604/KH-UBND, ngày 16/6/2021 truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm tại Sở LĐ-TB&XH 16/06/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở LĐ-TB & XH trong quý II/2021 16/06/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý II năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 15/06/2021

Năm 2021, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong các trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh 15/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1619/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam (LGSP tỉnh Quảng Nam).

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 15/06/2021

Trong thời gian đến, UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 14/06/2021

Sở Nội vụ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1210/KH-SNV, ngày 14/6/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.

Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải 12/06/2021

UBND tỉnh vừa ký quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải.

Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp 12/06/2021

UBND tỉnh đã ký quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp.

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo 12/06/2021

Ngày 10/6, UBND tỉnh ký quyết định1573/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.