BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ AN NINH BIÊN GIỚI
Đề xuất bổ sung quy định về vận chuyển đường bộ qua biên giới giữa các nước ASEAN 16/06/2021

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới. Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận ASEAN.

Đến năm 2025, mỗi xã biên giới có ít nhất 01 mô hình sinh kế bền vững 15/06/2021

Đó là một trong những chỉ tiêu của Chương trình hành động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 đề ra.

Triển khai Chương trình hành động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 15/06/2021

Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành kế hoạch Triển khai Chương trình hành động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025.

Triển khai một số nhiệm vụ về phát triển hạ tầng thương mại biên giới 03/06/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới 01/06/2021

Đó là một trong những nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do UBND tỉnh ban hành.

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới 01/06/2021

Để triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch với một số nội dung trọng tâm.

Phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 31/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia 31/05/2021

Điều 36 Luật Biên giới Quốc gia quy định, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới 31/05/2021

Điều 25, Luật Biên giới quốc gia nêu rõ, Nhà nước có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân định cư ở khu vực biên giới.

Chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, khu vực biên giới 31/05/2021

Từ Điều 15 đến Điều 24 Luật Biên giới quốc gia quy định rõ về chế độ pháp lý về biên giới quốc gia, khu vực biên giới.