Thông Tin - Thông báo
Thông tin chính dự án thủy điện Đăk Mi 2, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 21/07/2020

Căn cứ luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước, Công ty cổ phần năng lượng AGRITA - Quảng Nam công khai thông tin dự án thủy điện Đăk Mi 2, tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nội dung chi tiết của dự án như sau: