KCN Đông Quế Sơn
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 18/07/2013

KCN Đông Quế Sơn được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, trong đó đưa KCN Đông Quế Sơn vào danh mục các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015. Là KCN thứ hai của tỉnh Quảng Nam nhận được sự hỗ trợ theo Quyết định 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển KCN Đông Quế Sơn năm 2011 13/01/2012

Để có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty TNHH MTV Prime Quế Sơn (thuộc Công ty cổ phần Prime Group) làm chủ đầu tư, với diện tích 232,56 ha.

Tình hình xây dựng và phát triển KCN Đông Quế Sơn 11/08/2011

Nhằm mục tiêu phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là hình thành hệ thống các KCN chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia, đồng thời hình thành các KCN có quy mô hợp lý để tạo điều kiện phát triển công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương. Ngày 21/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1107/QĐ-TTg trong đó đã đưa KCN Đông Quế Sơn vào danh mục các KCN ưu tiên thành lập mới đến năm 2015. Để phù hợp với Quyết định này và tình hình đầu tư phát triển thực tế tại KCN Đông Quế Sơn, ngày 26/11/2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3792/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết KCN Đông Quế Sơn.