Bảo vệ môi trường
Quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 20/07/2021

Sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã sớm tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TƯ. UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 12/07/2021

Từ ngày 10/07/2021, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực.

Phát động cuộc thi Sáng tác Ca khúc về Môi trường Việt Nam 12/07/2021

Ban Tổ chức Hoa Hậu Môi Trường Việt Nam vừa chính thức phát động Cuộc thi Sáng tác Ca khúc chủ đề về Môi trường Việt Nam.

Ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai 07/07/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2030.

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh 07/07/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh.

Thống nhất xây dựng và triển khai Đề án Quản lý rác thải bền vững khu vực bờ biển và đảo đến năm 2025 29/06/2021

Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án Quản lý rác thải bền vững khu vực bờ biển và đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 155 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 25/06/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP​ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

Quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 25/06/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 về quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định bảo vệ các thành phần môi trường 18/06/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 16/06/2021

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3405/UBND-KTN ngày 08/6/2021 về chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.