Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 12/06/2021

Nghị định số 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chính sách trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học 12/06/2021

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 16/2004/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2004 về việc trợ giúp đối với hộ gia đình có từ 2 người trở lên không tự phục vụ được do hậu quả chất độc hóa học của Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Quy định chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học 12/06/2021

Quyết định số 120/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả do nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 12/06/2021

Những năm qua, công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã đạt được kết quả quan trọng.

Nội dung Chương trình phối hợp giữa Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin và Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Quảng Nam 12/06/2021

Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động giữa Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin và Hội Cựu chiến binh tỉnh, tạo điều kiện cho tổ chức Hội và Hội viên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội, các chương trình chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin và Cựu chiến binh, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân bị phơi nhiễm CĐHH do Quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động nguồn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 12/06/2021

Đó là một trong những nhiệm vụ mà Chương trình phối hợp thực hiện giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Phối hợp hỗ trợ, chăm lo đời sống nạn nhân da cam 12/06/2021

Thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020, Hội Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Hội Nạn nhân da cam tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền – thi đua 31/05/2021

Năm 2020, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Xây dựng, phát triển tổ chức Hội 31/05/2021

Theo báo cáo của Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam, năm 2020, Hội tiếp tục triển khai xây dựng, phát triển tổ chức Hội các cấp.

Nâng cao chất lượng nuôi, dạy và phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân da cam 24/05/2021

Đó là một trong những nhiệm vụ do Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Nam đề ra trong năm 2021.