CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020 14/10/2020

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020

Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm 2020 11/08/2020

Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán năm 2018 27/07/2020

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán năm 2018

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 13/07/2020

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Công khai KHV đầu tư công trung hạn năm 2020 10/07/2020

Công khai KHV đầu tư công trung hạn năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam và các kiến nghị còn lại từ năm 2017 trở về trước 07/05/2020

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam và các kiến nghị còn lại từ năm 2017 trở về trước (số liệu đến 31/3/2020)

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2020 17/04/2020

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2020

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 09/01/2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định sốp 88 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 09/01/2020

UBND tỉnh vừa có Quyết Định Số 87 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Quảng Nam.

Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 02/01/2020

Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :