Hướng dẫn quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hướng dẫn về việc quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành tại quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 23/8/2021.

Hướng dẫn này được áp dụng để quản lý chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Cơ sở y tế, các Khu cách ly (bao gồm: cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và các khu vực cách ly khác), các khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung Hướng dẫn thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm và vệ sinh môi trường tại các Cơ sở y tế, các Khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1971/UBND-KTN ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh và Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải rắn phát sinh tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 4505/UBND-KTN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh, các nội dung liên quan khác UBND tỉnh đã có chỉ đạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành. 

UBND tỉnh giao Sở Y tế phổ biến Hướng dẫn này đến các Cơ sở y tế, các Khu cách lý tập trung của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến Hướng dẫn này đến các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thông thường của tỉnh và các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm phổ biến Hướng dẫn này đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các Khu kinh tế và Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban. UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến Hướng dẫn này đến các Cơ sở y tế, các Khu cách ly tập trung của địa phương mình; các phòng, ban và UBND cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc địa bàn địa phương mình quản lý.

File đính kèm: Quyết định; Hướng dẫn

Tin liên quan