Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

UBND tỉnh vừa có báo cáo 155/BC-UBND, ngày 17/8/2022 về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh (sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV)

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 83/ĐĐBQH-VP ngày 04/07/2021 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền; UBND tỉnh tổng hợp tại báo cáo này.

 

Đính kèm báo cáo 

Tin liên quan