Hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024

Ngày 07/02, UBND tỉnh có Công văn số 1044/UBND-KTN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024.

 

Đa dạng hệ sinh thái núi Ngọc Linh huyện Nam Trà My. Ảnh minh họa

 

Để thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐTTg ngày 28/01/2022; gắn với tham gia hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 - 2030 của Liên hợp quốc; góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15) diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022; UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất đăng cai tổ chức sự kiện “Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024” với mục tiêu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các sự kiện phục hồi đa dạng sinh học có quy mô tầm quốc gia và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học. Đồng thời, thúc đẩy, lan tỏa mạnh mẽ sự liên kết, chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phát huy hơn nữa các thành quả đã đạt được, giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm với các ngành, các tỉnh và bạn bè quốc tế trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 

Căn cứ Công văn số 752/VPCP-KGVX ngày 31/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai tổ chức Đề án “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024”; thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10802/BTNMT-BTĐD ngày 22/12/2023 về việc đăng cai tổ chức “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024” tại tỉnh Quảng Nam; để chương trình Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 được phong phú, thể hiện được nỗ lực, trách nhiệm, kết quả trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên của tất cả các địa phương trong cả nước; UBND tỉnh Quảng Nam trân trọng kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia 2024 trên địa bàn hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên tổ chức các hoạt động có tính chất điểm nhấn, hấp dẫn, thiết thực, có sức lan toả rộng, có sự liên kết giữa các địa phương. 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024; kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất đăng ký tổ chức các sự kiện, hoạt 2 động hưởng ứng và gửi Văn bản đăng ký hoạt động, sự kiện về UBND tỉnh Quảng Nam (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: 100 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...