Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành công văn gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

 

Thi công dự án cầu An Bình trên đường nối ĐT609C đến quốc lộ 14B (qua Đại Lộc)

Theo đó, Thực hiện theo công văn của Bộ Tài chính về tình hình giải ngân 03 tháng đầu năm kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 và công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện, tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công. Cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, bảo đảm theo quy định pháp luật về xây dựng, làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 còn lại chưa phân bổ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án của các đơn vị, địa phương; tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...