Ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin (AN-ATTT) và tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, ngày 07/6/2024, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch số: 89/KH-TBATANM về việc “Tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

 

Yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả gắn với công tác đảm bảo AN-ATTT, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nội dung tuyên truyền phải liên tục, đổi mới, đa dạng hoá, bám sát thực tế, kịp thời truyền tải, thông tin về các phương thức, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng; hình thức tuyên truyền phong phú, sử dụng đa dạng các kênh truyền thông, các nền tảng mạng xã hội... Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự lan toả sâu rộng trong xã hội.

Tiểu ban an toàn, an ninh mạng yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, liên tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và ngoài xã hội; yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động chủ động tuyên truyền đến thân nhân, bạn bè, người dân nơi cư trú, đồng thời tích cực theo dõi, chia sẻ thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng từ các nguồn chính thống. 

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, phê bình những trường hợp thiếu chủ động, tích cực hoặc chia sẻ từ các nguồn không chính thống. 

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp Công an tỉnh tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động để nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo AN-ATTT, phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng.

Giao Công an tỉnh là đơn vị thường trực giúp Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện; phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...