Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh ký quyết định 3790 ngày 24/12/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030

UBND tỉnh đã ký quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 78 về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà My vừa có Thông báo 1199/TB-UBND, ngày 26/11/2021 về việc công khai thông tin nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Phước Sơn lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện

UBND huyện Phước Sơn có thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện.

Góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3059/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ngày 21/10, UBND tỉnh có Thông báo 472/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1875/QĐ-UBND, ngày 12/10/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang thực hiện trong năm 2021.

Thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.