Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2210/QĐ-UBND, ngày 6/8/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2000/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1962 về ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thăng Bình

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1924/QĐ-UBND, ngày 12/7/2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thăng Bình.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1823/QĐ-UBND, ngày 1/7/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2).

Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị

UBND tỉnh ban hành công văn số 3826/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư; chỉnh trang, sắp xếp dân cư.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1674/QĐ-UBND, ngày 21/6/2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Lộc.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Điện Bàn

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Điện Bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-UBND, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 71/KH-BCĐ, ngày 1/6/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1361/QĐ-UBND, ngày 20/5/2021 về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang phục Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố năm 2021.