Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/07/2024 đến ngày 19/07/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/07/2024 đến ngày 19/07/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/07/2024 đến ngày 19/07/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 13/07/2024 đến ngày 19/07/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/07/2024 đến ngày 12/07/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 06/07/2024 đến ngày 12/07/2024.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/06/2024 đến ngày 05/07/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 24/06/2024 đến ngày 05/07/2024.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/06/2024 đến ngày 28/06/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/06/2024 đến ngày 28/06/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2024 đến ngày 21/06/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2024 đến ngày 21/06/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/06/2024 đến ngày 14/06/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 03/06/2024 đến ngày 14/06/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/05/2024 đến ngày 07/06/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 31/05/2024 đến ngày 07/06/2024 với nội dung như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2024 đến ngày 31/05/2024

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/05/2024 đến ngày 31/05/2024 với nội dung như sau:
Dữ liệu đang được cập nhật...