Image

Sở Y tế

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Mai Văn Mười Giám đốc0235 370 264 - 0913 406 467maivanmuoisyt@gmail.com
Huỳnh ThuậnPhó Giám đốc0905.011.989thuanh@quangnam.gov.vn
Trần XiêmChánh Văn phòng0235 3 852 708Xiem68@gmail.com
    
    

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 708

  Fax: 0235 3 852 708

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Sở Y tế Quảng Nam

Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3 852 708

Website:soyteqnam.gov.vn

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

1. Vị trí, chức năng

1.1 Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1.2 Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1 Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế, các kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm, các chương trình, đề án phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương.

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở.

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng, phó trưởng Phòng Y tế huyện, thành phố.

2.2 Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

- Dự thảo các quyết đinh, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban  nhân dân tỉnh về lĩnh vực Y tế.

- Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

- Dự thảo các chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 

2.3 Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4 Về y tế dự phòng

- Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định.

- Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, 
mại dâm của tỉnh; chỉ đạo quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

2.5 Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh lý và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, ướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2.6 Về y dược cổ truyền

- Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo phân cấp và quy định của pháp luật.

2.7 Về thuốc và mỹ phẩm

- Tổ chức hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh.

- Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

2.8 Về an toàn vệ sinh thực phẩm

- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Xác nhận, công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, cấp, đình chỉ,thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành.

2.9 Về trang thiết bị và công trình y tế

- Tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá về trang thiết bị và công trình y tế theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật .

2.10 Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản

- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số kế hoạch hoá gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.

- Triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, liên quan đến lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình.

- Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện việc xác định lại giới tính, sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở tư vấn về dân số kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

2.11 Về bảo hiểm y tế:

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế theo quy định.
            - Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

2.12 Về đào tạo nhân lực y tế

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực y tế.

- Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.13 Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương theo đúng pháp luật.

2.14 Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.15 Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý của ngành Y tế đối với Phòng Y tế huyện, thành phố.

2.16 Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý của ngành.

2.17 Thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

2.18 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng pháp luật.

2.19 Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.20 Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

2.21 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

          3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

          3.1 Lãnh đạo Sở

Sở Y tế có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

3.2 Cơ cấu tổ chức

          - Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế: (gọi tắt là Phòng chuyên môn nghiệp vụ)

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Nghiệp vụ Y;

+ Phòng Nghiệp vụ Dược.

          Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn, Giám đốc 
Sở Y tế xây dựng phương án thành lập thêm các phòng chuyên môn  theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

          - Các Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

3.3 Biên chế

Do Giám đốc Sở phân bổ trong tổng biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm. Việc bố trí, sử dụng, quản lí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức do Nhà nước qui định.

Tin liên quan