QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

I. Giới thiệu chung

         Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Quỹ còn là đầu mối tiếp nhận, quản lý các Quỹ khác do UBND tỉnh thành lập và là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa phương thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

          Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

          Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tại quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2009.

          Tên chính thức: Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

          Tên giao dịch quốc tế: Quang Nam Development and Investment Fund.

          Tên viết tắt: QNIF.

          Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ là 100.000.000.000 đồng Việt Nam. Vốn hoạt động đến 31/12/2017: 620 tỷ đồng.

          Địa chỉ trụ sở:  số 90 - Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

          Điện thoại: (0235) 3814179, Fax: (0235) 3811825.

          Email: quydtptqnam@gmail.com.

II. Các lĩnh vực hoạt động của Quỹ

          1. Huy động vốn:

Quỹ huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước bằng các hình thức vay nợ hoặc phát hành trái phiếu để đầu tư phát triển các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT-XH của địa phương.

          2. Cho vay đầu tư:

          * Đối tượng cho vay:

Các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND tỉnh ban hành (danh mục kèm theo).

         * Điều kiện cho vay: Đơn vị vay vốn đảm bảo các điều kiện sau:

         - Có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với dự án vay vốn từ nguồn tài trợ của Ngân hàng thế giới (WB), chủ đầu tư thực hiện dự án phải có sự tham gia khu vực tư nhân (không phân biệt tỷ lệ góp vốn).

         - Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật;

         - Phương án sản xuất kinh doanh khả thi và bảo đảm trả được nợ vay;

         - Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam;

         - Đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Quỹ.

          * Thời hạn cho vay:

  Được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa không quá 15 năm. Trường hợp đặc biệt vay trên 15 năm, UBND tỉnh quyết định.

          * Hình thức bảo đảm tiền vay:

          - Cầm cố, thế chấp tài sản của đơn vị vay vốn;

          - Bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ nguồn vốn vay.

          - Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.

          - Cho vay tín chấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

          * Lãi suất cho vay: Quỹ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với từng dự án cụ thể nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh quy định.

          3. Đầu tư trực tiếp:

          * Đối tượng đầu tư:

Các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND tỉnh ban hành (danh mục kèm theo).

          * Điều kiện đầu tư:

          - Dự án đã được quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật;

          - Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

          * Phương thức đầu tư, quản lý:

          Quỹ thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư, đồng chủ đầu tư hoặc tham gia góp vốn với các tổ chức khác thành lập tổ chức kinh tế để đầu tư dự án.

          * Hình thức đầu tư:

          Đầu tư theo các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật đầu tư.

          4. Nhận Ủy thác các Quỹ khác thuộc tỉnh:

          - Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý hoạt động các quỹ tài chính khác thuộc tỉnh.

          - Nhận Ủy thác hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Nam: thực hiện thủ tục giải ngân ứng vốn, thu hồi vốn ứng cho các chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

          - Nhận ủy thác quản lý toàn  bộ hoạt động Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

             + Đối tượng hỗ trợ vay vốn: các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ, tổ đoàn kết của ngư dân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá công suất từ 400cv trở lên hoạt động tại vùng biển xa.

             + Lãi suất cho vay: bằng 0%.

             + Mức phí quản lý cho vay hỗ trợ tài chính: 2%/năm/số tiền cho vay hỗ trợ.

             + Thời hạn cho vay và thu hồi vốn: Thời hạn cho vay vốn tùy đặc điểm từng dự án nhưng tối đa không quá 05 (năm) năm.

          - Ngoài ra UBND tỉnh thống nhất giao cho Quỹ nhận ủy thác của các Quỹ khác trực thuộc UBND tỉnh khi các Quỹ này được thành lập.

          5. Dịch vụ tài chính và các hoạt động khác:

            - Nhận uỷ thác cho vay, nhận hợp vốn cho vay;

          - Thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án do UBND tỉnh quyết định.

          - Tiếp nhận, quản lý sử dụng và hoàn trả nguồn ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

          - Phát hành trái phiếu địa phương để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

          - Tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn lập dự án đầu tư.

III. Tổ chức bộ máy.


Hội đồng quản lý:

          1. Ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐQL;

          2. Ông Nguyễn Tiên Thạch – Phó Chủ tịch HĐQL, Giám đốc Quỹ;

          3. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên HĐQL;

          4. Ông Phan Văn Chín – Giám đốc Sở Tài chính, thành viên HĐQL;

          5. Ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên HĐQL.

Ban Giám đốc:                                                   

                                            - Ông Nguyễn Tiên Thạch – Giám đốc
                                             
Điện thoại: 0510.3814177 - 0914.010.832
                                             
Email: tienthachqnam@gmail.com

                                            - Ông Hồ Minh Long – Phó Giám đốc
                                             
Điện thoại: 0510.3827879 - 0985.422.075 - 0915.192279.
                                              Email: longhominh@gmail.com   

                                              - Bà Huỳnh Thị Thương – Phó Giám đốc
       
                                        Điện thoại: 0510.3838.249 – 0934.139.249.
                                                Email: huynhthuong190981@gmail.com

Ban Kiểm Soát Quỹ:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng ban - Điện thoại: 0973.825.848

Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Nhân sự (Trưởng phòng Ông Lê Minh Lộc - Điện thoại: 0905.312.119).

- Phòng Kế hoạch – Thẩm định (Trưởng phòng Ông Lê Thanh Trung - Điện thoại: 0905.165.193).

- Phòng Tài chính – Kế toán (Kế toán trưởng Bà Hoàng Thị Tường Vi - Điện thoại: 0905.810.106).

- Phòng Tín dụng – Ủy thác (Ông Trần Hữu Thuận - Điện thoại: 0944.85.85.59).

- Công ty trực thuộc: Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (Giám đốc Ông Nguyễn Đức Hạnh - Điện thoại: 0916.841.576).

IV. Một số hình ảnh hoạt động của Quỹ

1. Cho vay, đầu tư dự án mở rộng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Cho vay mua sắm phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt tuyến Tam Kỳ - Đại Lộc

 

 3. Cho vay đầu tư xây dựng dự án chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

4. Đầu tư trực tiếp dự án khu dân cư dọc đường An Hà - Quảng Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

V. Các văn bản

1.     Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đầu tư trực tiếp và cho vay 

2.     Quy chế cho vay  

3.     Quy chế góp vốn

4.     Quy chế thẩm định dự án

5.     Quy chế cho vay tài chính Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam

6.     Một số dự án Quỹ cho vay, đầu tư, huy động vốn, quản lý vốn ủy thác.