*Trưởng Ban - Ông Lê Vũ Thương

Số điện thoại: 0913 497 788

Email: thuonglv@quangnam.gov.vn/ thuongkts88a1@yahoo.com

* Phó Trưởng Ban

Thiều Việt Dũng

-Số điện thoại: 0913 488 365

- Email: thieuvietdung@gmail.com

II. Văn phòng Ban

- Ông Huỳnh Minh Thảo - Chánh Văn phòng

- Email: thaohm2@quangnam.gov.vn/ thaoktmcl2014@gmail.com

- ĐT: 0983.043.123

 Văn thư (02353.812842)

- Bà Nguyễn Thị Nhạn

  +Email: nhannt1@quangnam.gov.vn

- Bà Lê Thị Hồng Hà

  + Email: halth1@quangnam.gov.vn

- Văn Thư

  CQ: 0235 3 812 842

  Fax: 0235 3 812 842