Lãnh đạo Ủy Ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ

 Ông Bùi Ngọc Ảnh -  Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0235 3 851 086 - 0983 127 515

  Email: Ngocanhtamky1975@gmail.com

- Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0235 3 602 555 - 0914 561 177

 Email: minhnam1177@gmail.com

- Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0235 3 851 086 - 0935 753 111

  Email: Tamkycity243@gmail.com

- Ông Trần Trung Hậu- Phó Chủ tịch UBND 

  Điện thoại: 

  Email: 

- Văn thư VP HĐND&UBND

CQ: 0235 3 851 402

FAX: 0235 3 851 402