Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

 

- Ông Trần Úc - PBT, Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0235 3 767 678 - 0914 153 227

  Email: tranuc.ubnd@dienban.gov.vn

 

- Ông Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0905 222 679

  Email: minhhieu0306@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0235 3 607 555 - 0914 093 469

  Email: datndb@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã

   Điện thoại: 0905 035 234 - 0235 3 503 555

   Email: xhadban@gmail.com

 

- Ông Lê Thanh Long - Chánh Văn phòng HĐND & UBND

  Điện thoại: 02353 504 555

  Email: lethanhlong.vpubnd@dienban.gov.vn

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 717 666

  Fax: 0235 3 758 031