Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My

 

- Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905515717

  Email: vuthqnam@gmail.com

 

- Ông Trần Tọai - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 097766243537

- Ông Lê Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0914022179

   Email: tuanlv3@quangnam.gov.vn

- Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng HĐND & UBND

  Điện thoại: 0235 3 882 115 - 0977 292 757

 

- Văn thư VP HĐND & UBND 

  CQ: 0235 3 893 334

  Fax: 0235 3 882 325