Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn

 

- Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện

 Số điện thoại:  0916 040 170

 Email: 

 

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 505 506 - 0235 3 505 506

  Email: vanthangqs@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Minh Châu - Chánh Văn phòng HDND&UBND

  Điện thoại: 0986179134

  Email: dchauqueson@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 885 089

 Fax: 0235 3 885 089