Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

 

- Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện

  Số điện thoại: 0916.829.202

 Email: sinhlv@gmail.com

 

- Ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

  Số điện thoại: 0235 3 600 368 - 0235 3 572 281 

  Email: truongvantrungubnd@gmail.com

 

- Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Số điện thoại: 0914 020 538 - 0235 3 903 111

  Email: anchanh92@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Trường - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0906570944

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

 CQ: 0235 3 871 508

 Fax: 0235 3 570 560