Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình

 

- Ông Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0985.007.199

  Email: hungvv@quangnam.gov.vn.

 

- Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0982.315.331

  Email: vunx@quangnam.gov.vn.

 

- Ông Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0905 356 732

  Email: nguyenvanhuy1964@gmail.com

 

- Ông Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện 

  Điện thoại: 0905981195

  Email: sonhc@quangnam.gov.vn

 

- Ông Phan Phước Đồng - Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện

  Điện thoại: 

  Email: dongpp@quangnam.gov.vn

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 874 202

  Fax: 0235 3 874 202