Bộ máy tổ chức UBND huyện Nam Trà My

 

Đồng chí: Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện 

   Điện thoại: 0905 181 174
   Email: dungduytran@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0964 490 111 

  Email: thephuocntm@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0914 083 308

  Email: mantranntmy@gmail.com

 

- Nguyễn Đình Bình - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

  Điện thoại:  0917 986 983

  Email: dinhbinh_ntmy@yahoo.com.vn

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 880 015

 Fax: 0235 3 880 015