Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang

 

- Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 792 469 - 0985 535 977

  Email: avietson@quangnam.gov.vn

 

- Bà Phạm Thị Như - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 792 305 - 0905 330 381

  Email: nhuphamthi64@gmail.com

 

- Ông Tơ Ngôl Với - Phó Chủ tịch UBND huyện 

  Điện thoại: 0982 984 275 - 0235 3 792 666

  Email: tongolvpubnd@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 3 792 271

 Fax: 3 792 330