Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang

Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 796 070 -0982 348117

  Email: luomnguyenqnam@gmail.com

 

- Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 796 027 - 0979 194 199

  Email: aratblui@gmail.com

 

- Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 796 540 - 0988 976 639

  Email: hoanhlinhvietnam@gmail.com

 

- Bà Bríu Thị Sen - Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

  Điện thoại: 0235 3 796 018 - 0976 485 305

  Email: sentaygiang@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 796 016

  Fax: 0235 3 796 016