Lãnh đạo Sở và Văn phòng

 

- Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc

   Điện thoại: 0235 3 506 599

   Email: hathanhquoc.sgd@gmail.com

 

- Ông Lê Văn Chính - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0905 159 269

  Email: levan.chinhtcv@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc

   Điện thoại: 0903 575 589

   Email: thsthanhtg@gmail.com

 

 - Ông Hồ Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

  Điện thoại: 0235 3 508 979

  Email: hvhung1965@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 852 670

 Fax: 0235 3 812 247