Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

- Ông Văn Anh Tuấn 

  Điện thoại: 0903589323

  Email: vananhtuanqn@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Bá Nghĩa - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 859 614 - 0913 480 454

  Email: Nghia_nguyen_chi@yahoo.com.vn 

 

- Ông Trần Thanh An -  Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 812 203 - 0913 480 490

  Email: thanhancau17@gmail.com

 

- Ông Lê Văn Trí - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 866

  Email: trisgt@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 372

  Fax: 0235 3 812 372