- Nguyễn Quang Thử- Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913424027
 
Email: quangthuct@gmail.com - thunq@quangnam.gov.vn.
 

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc

 Điện thoại: 0235 3 502 234 - 0905.107977

 Email: hoangthanhdpi@gmail.com

 

- Ông Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 396 - 0903.581247

  Email: tanminhkhdtqn@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc

  Điện thoại:  0913.480618

  Email: antvqn@gmail.com

 

- Ông Phan Trọng Quang - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 2 210 394 - 0903 594 977

  Email: quangdpiqn@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 810 394

  Fax: 0235 3 810 394