Lãnh đạo Sở và Văn Phòng

- Trương Thị Lộc- Giám đốc

 Số điện thoại: 0905322721

 Email: truongthiloc69@gmail.com

- Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235.3810231 - 0913838105

- Phó Giám đốc: Trần Văn Chiến

  Điện thoại: 02353-852517

  Di động: 0905051167

- Đoàn Thị Hoài Nhi - Chánh Văn Phòng

 Số điện thoại: 0235 3 813 409

 Email: nhivanphong@gmail.com

- Văn thư

CQ: 0235 3 852 514

Fax: 0235 3 812 392