- Ông Đặng Phong - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 394 

  Email: dangphongtm@gmail.com

Thân Đức Sửu - Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0235 3 975 985

Email: thanducsuudb@gmail.com

Trần Quốc Tuấn

Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0235 3 812176

Email: quoctuanstcqn@gmail.com

- Ông phạm tấn vinh - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0983 367567