Lãnh đạo Sở và Văn Phòng

- Ông Nguyễn Phú - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 609 555

  Email: nguyenphu@xdqnam.gov.vn

- Ông Trần Bá Tú - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 570 919

 Email: ktstrbtu@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 702 579

  Email: hieutb18@gmail.com

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 712

  Fax: 0235 3 852 712