Lãnh đạo Sở Y tế

- Ông Mai Văn Mười -  Giám đốc

  Điện thoại: 0235 370 264 - 0913 406 467

  Email: maivanmuoisyt@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 506 009 - 0914 127 432

  Email: nhivan6@gmail.com

 

- Ông Trần Xiêm - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 708

  Email: Xiem68@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 708

  Fax: 0235 3 852 708