Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Quảng Nam

 

Họ và tên: Đồng chí Bùi Võ Quảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Di động: 0914135559 

Họ và tên: Đồng chí Phạm Sáu

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Di động: 0905 571 208

 

Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Phước Sơn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Di động: 0907 486 284

Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Phạm Đình Vũ - CVP 

  Điện thoại: 0905 403 344

  Email: Vudinhdkdn@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 825 115

 Fax: 0235 3 825 221

Họ và tên: Đồng chí Bùi Võ Quảng
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Di động: 0914135559

 

Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Phước Sơn
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Di động: 0907 486 284