Lãnh đạo Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển 

 

- Ông Nguyễn Bách Thọ - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 851 645

  Email: thonb@bidv.com.vn

 

- Bà Vũ Thị Tố Nga - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 859 455

  Email: ngavtt1@bidv.com.vn

 

- Bà Nguyễn Thị Thu Tâm - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 530

  Email: tamntt7@bidv.com.vn

 

Ông Đặng Bảo Trí - Phó Giám đốc

  Điện thoại:

  Email: tridb@bidv.com.vn

 

- Phạm Văn Hương - Trưởng phòng TC - HC

  Điện thoại: 0235 3 859 188

  Email: huongpv@bidv.com.vn

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 859 188

 Fax: 0235 3 859 064