- Đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc

 Điện thoại: (0235) 3818 616 – 0983 137 616

 E-mail: danhnt@quangnam.vss.gov.vn

- Đồng chí Hồ Hữu Tuấn - Phó Giám đốc

  Điện thoại: (0235) 3525 567, 0914 180 182

  E-mail: tuanhh@quangnam.vss.gov.vn

 
 
- Ông Nguyễn Thành - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 555 469 - 0982 341 469

  Email: nguyenthanh_bhxhqnam@yahoo.com.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 828 049

  Fax: 0235 3 828 049