Lãnh đạo Công An Tỉnh Quảng Nam

 

- Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc
   
  Điện thoại: 069 4160686

 

- Huỳnh Sông Thu - Phó giám đốc
 
  Điện thoại: 069 4160456

 

- Trương Quang Vinh - Phó giám đốc 

  Điện thoại: 069 4160179

 

- Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc

  Điện thoại: 069 4160898

 
- Đại tá Huỳnh Trung Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh
 
  Điện thoại: 0694.160.567
 
 
Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh
 
 
- Văn thư
 
   CQ: 0694 160 309
   Fax: 0235 3 852 575