Lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Văn Tân - PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0914.384424 ; email : tranvantan2010@gmail.com
 
2. Ông Nguyễn Cảnh - Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0983.510999 ; email : canhbthupn2012@gmail.com
 
3. Ông Trần Văn Mai - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam 
Điện thoại : 0982.971298  ; email : maivtdailoc@gmail.com
 
4. Ông Trần Văn Em (Hải) - Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0983.834047 ; email : lienhiepquangnam@gmail.com
 
5. Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
Điện thoại: 0235.3810320 , 0235.3811600 ; email: lienhiepquangnam@gmail.com
 
- Văn thư
 
 CQ: 0235 3 813 600
 Fax: 0235 3 813 600