Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã

- Ông Võ Bảy - Chủ tịch

  Điện thoại: 0235 3 813 430

  Email: baylienminh@yahoo.com

- Ông Hồ Dậy- Phó Chủ tịch

  SDT: 0905641676

  Email: hodayduyxuyen@gmail.com

- Ông Trần Văn Bảng- Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 3.859.136/0914057337

  Email: banglmqn@gmail.com

- Văn thư

 CQ: 0235 3 859 136

 Fax: 0235 3 859 136