Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam  

- Ông: Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 2220347 - 0962 678 989

  Email: khanhnh@cpc.vn

 

- Ông: Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 220336 - 0968 233 587

  Email: loild1@cpc.vn

 

- Ông: Võ Anh Hùng -  Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 2220335 - 0963 433 999

  Email: hungva@cpc.vn

 

- Ông: Phan Văn Tuấn -  Phó Giám đốc

  Điện thoại:  0235 2220222 - 0963 176 476

  Email: tuanpv@cpc.vn

 

- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 2220201 – 0963 579 179

  Email: trangnth1@cpc.vn

 

 - Văn thư

 Điện thoại: 0235 2220101

 Fax: 0235 3852956

 

- Thông tin chăm sóc khách hàng và dịch vụ điện

 Điện thoại: 19001909

 Cổng thông tin: cskh.cpc.vn