- Ông Ngô Bốn - Cục trưởng

  Điện thoại: 0235 3812790 - 0913 481 543

  Email: nbon.qna@gdt.gov.vn

- Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng

  Điện thoại: 0235 3822367 - 0913419139

  Email: ld.qna@gdt.gov.vn

- Ông Lê Mai Khắc Hưng - Phó Cục trưởng

  Điện thoại: 0235 3811 665 - 0914 080 785

  Email: hunglmk.qna@gdt.gov.vn

- Ông Nguyễn Việt Xuân - Phó Cục trưởng

  Điện thoại : 0235 3 857 345 - 0914 083 699

  Email: nvxuandx.qna@gdt.gov.vn

- Ông Nguyễn Xuân Hải - Trưởng Phòng HCQT - TVAC

  Điện thoại: 0235 3 812 291 - 0914 076 507

  Email: nxhai.qna@gdt.gov.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 813 505

  Fax: 0235 3 852 533